دم همین امروز بود ❤️ خدا قوت

ميشه اول كيك بخوريم بعد شفاف سازى كنيم؟

من بخاطر کیک از شیراز اومدم 🫤

تو رو خدا … بريم ناهار بخوريم 🥺

Mastodon.green

Mastodon.green is a community for anyone living in the European Union.