آرزوی شما پایتونیا خاطره ما دات نتیاست

به عوان یه دات نت کار حس میکنم اومدم وسط گله گرگ
@UbuntuIranParty

Mastodon.green

Mastodon.green is a community for anyone living in the European Union.